+48 77 452 73 80 ifg@uni.opole.pl

Wszystkie informacje rekrutacyjne dotyczące zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia, wpisanie na listę rezerwową i decyzje o przyjęciu, będą umieszczane wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata.

Dokumenty prosimy składać w kartonowych teczkach wiązanych, na których należy czytelnie napisać kierunek studiów, imię i nazwisko oraz dokładny adres (z numerem kodu pocztowego).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

  • formularz zgłoszenia (podanie) na studia podpisany przez kandydata (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
  • deklaracja o podtrzymaniu chęci studiowania w UO podpisana przez kandydata,
  • świadectwo maturalne (dojrzałości) w oryginale lub odpis otrzymany w szkole średniej, na druku świadectwa dojrzałości albo duplikat świadectwa maturalnego (dojrzałości) – dotyczy maturzystów, którym zaginęło świadectwo,
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury) poświadczona przez uczelnię (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
  • cztery fotografie o wymiarze 35x45 mm,
  • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez uczelnię,
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (dotyczy kandydatów na drugi stopień)

Kandydaci na studia niestacjonarne przy składaniu dokumentów podpisują umowę.

W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach lub specjalnościach, kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia. Wszystkie dokumenty kandydat musi dostarczyć w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia.

Kandydaci, którzy aktualnie są studentami i mają zamiar jednocześnie studiować na dwóch kierunkach (lub specjalnościach) studiów w UO, muszą przedstawić zgodę dziekanów – zgodnie z § 27 Regulaminu Studiów UO.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close