+48 77 452 73 80 ifg@uni.opole.pl

Informacja dla Autorów / Information für die Autoren/Autorinnen

Informacja dla Autorów

 1. Wszystkie artykuły publikowane w Serii są recenzowane.
 2. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres mailowy.
 3. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word. Maksymalna objętość tekstu:
  a) artykuł – do 15 stron,
  b) recenzja, sprawozdanie – do 4 stron.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów i bibliografii znajdują się na stronie czasopisma w zakładce wytyczne do druku.
 5. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów.
 6. Do tekstu należy dołączyć tytuł w języku angielskim i polskim oraz streszczenie w języku polskim, niemieckim i angielskim (do 8 linijek dla każdego języka). Ponadto należy dołączyć 4-5 słów kluczowych we wszystkich trzech językach.
 7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.
 8. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w wyznaczonym terminie od daty jej otrzymania.
 9. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma Prace Germanistyczne/Germanistische Werkstatt.
 10. Teksty prosimy nadsyłać na mailowy: gw@uni.opole.pl
 11. Termin nadsyłania tekstów upływa corocznie 15 kwietnia.

Information für die Autoren/Autorinnen

 1. Alle in der Reihe veröffentlichten Artikel werden rezensiert.
 2. Die Autoren werden per E-Mail an die von ihnen angegebene Internetadresse darüber informiert, dass ihr Artikel zur Rezension angenommen wurde.
 3. Die Texte sind  im Programm  Word einzureichen. Der maximale Umfang des Textes beträgt:
  a) Artikel: bis zu 15 Seiten
  b) Buchbesprechung,  Bericht: bis zu 4 Seiten
 4. Detaillierte Angaben zur Textformatierung  sowie zur Anfertigung von Anmerkungen und der Bibliographie befinden sich auf der Internetseite der Zeitschrift unter dem Link Hinweise zur Manuskriptgestaltung.
 5. Texte, die den angegebenen Standards nicht entsprechen, werden den Autoren zurückgeschickt.
 6. Dem Text sind die Überschrift in englischer und polnischer Sprache sowie eine Zusammenfassung auf Polnisch, Deutsch und Englisch (bis zu 8 Zeilen pro Sprache) beizufügen. Darüber hinaus sind 4-5 Schlüsselbegriffe in allen drei Sprachen beizufügen.
 7. Der Verlag behält sich das Recht der Textredaktion  vor.
 8. Die Autoren sind verpflichtet, die Autorenkorrektur innerhalb der gesetzten Frist anzufertigen.
 9. Nach dem Erscheinen des Artikels erhält der Autor ein Exemplar der Zeitschrift Prace Germanistyczne / Germanistische Werkstatt kostenlos.
 10. Anschrift für die Einreichung der Texte: gw@uni.opole.pl
 11. Einsendeschluss ist der 15. April jedes Jahres.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close