+48 77 452 73 80 ifg@uni.opole.pl

Rekrutacja 2018/2019 – ważne terminy

Opis kierunku w katalogu studiów / zasady kwalifikacji

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.
Studia niestacjonarne (wieczorowe) II stopnia trwają dwa lata (4 semestry). Na podstawie przedłożonej pracy oraz złożonego egzaminu magisterskiego absolwenci uzyskują tytuł magistra filologii germańskiej.

Studentom oferujemy przedmioty kierunkowe i podstawowe, obowiązkowe dla wszystkich. Od roku akademickiego 2017/2018 kandydaci dokonują wyboru spośród następujących specjalności:

1) Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation (Lingiwistyka, translatoryka, komunikacja międzykulturowa)

2) Literatur, Kultur, Kulturmanagement (Literatura, kultura, zarządzanie kulturą)

3) Glottodidaktik und Kultur der Region (Glottodydaktyka i kultura regionu)*

* Podjęcie kształcenia w ramach profilu nauczycielskiego możliwe jest na studiach stacjonarnych II stopnia

W ramach specjalności Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation oferowane są m.in. następujące przedmioty: analiza i krytyka przekładu, tłumaczenia ekonomiczne i konsekutywne, socjolingwistyka, wybrane zagadnienia z językoznawstwa, jak również zmiany językowe.

Specjalność Literatur, Kultur, Kulturmanagement obejmuje m.in.: historię literatury śląskiej, wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, tłumaczenie tekstów literaturoznawczo-kulturoznawczych, dydaktyzację literatury oraz krytykę literacką.

Specjalność Glottodidaktik und Kultur der Region obejmuje m.in.: kulturę krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce języka obcego, tłumaczenie tekstów glottodydaktycznych i realioznawczych, regionalizm w metodyce nauczania języka obcego, dydaktyzację literatury i strategie doboru podręczników w metodyce nauczania języka obcego.

Student wybiera jeden z powyższych profili i wtedy przedmioty specjalistyczne stają się jego przedmiotami obowiązkowymi.

Absolwent studiów filologicznych o specjalności filologia germańska posiada obok wysokiej kompetencji językowej (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranego profilu.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani, w zależności od wybranego profilu, do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień zawodowych regulowanych odnośnym rozporządzeniem MEN), do pracy tłumacza, pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, pracy w instytucjach kulturalnych, instytucjach badawczych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych.

Od roku akademickiego 2009/2010 zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close