+48 77 452 73 80 ifg@uni.opole.pl

Rekrutacja 2018/2019 – ważne terminy

Opis kierunku w katalogu studiów / zasady kwalifikacji

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia trwają dwa lata (4 semestry). Na podstawie przedłożonej i obronionej pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł magistra filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studentom oferujemy przedmioty kierunkowe i podstawowe, obowiązkowe dla wszystkich. Od roku akademickiego 2017/2018 kandydaci dokonują wyboru spośród następujących specjalności:

1) Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation (Lingiwistyka, translatoryka, komunikacja międzykulturowa)

2) Literatur, Kultur, Kulturmanagement (Literatura, kultura, zarządzanie kulturą)

3) Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt (Język niemiecki jako obcy i ojczysty) – specjalność nauczycielska*

*Absolwenci tej specjalizacji uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół.

Student wybiera jeden z powyższych profili i wtedy przedmioty specjalistyczne stają się jego przedmiotami obowiązkowymi.

W ramach specjalności Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation oferowane są m.in. następujące przedmioty: analiza i krytyka przekładu, tłumaczenia ekonomiczne i konsekutywne, socjolingwistyka, wybrane zagadnienia z językoznawstwa, zmiany językowe i język mniejszości niemieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Specjalność Literatur, Kultur, Kulturmanagement obejmuje m.in.: historię literatury śląskiej, wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, tłumaczenie tekstów literaturoznawczo-kulturoznawczych, dydaktyzację literatury oraz krytykę literacką.

Specjalność Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt obejmuje m.in.: kulturę krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce języka obcego, tłumaczenie tekstów glottodydaktycznych i realioznawczych, procesy i strategie uczenia się, regionalizm w metodyce nauczania języka obcego, dydaktyzację literatury i strategie doboru podręczników w metodyce nauczania języka obcego.

Absolwent studiów filologicznych o specjalności filologia germańska posiada obok wysokiej kompetencji językowej (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranego profilu.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani – w zależności od wybranego profilu – do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień zawodowych regulowanych odnośnym rozporządzeniem MEN), do pracy tłumacza, pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, pracy w instytucjach kulturalnych oraz badawczych, jak również w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close