+48 77 452 73 80 ifg@uni.opole.pl

Rekrutacja 2019/2020 – ważne terminy

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia. Do wyboru są dwa kierunki:

  1. ANGEWANDTE GERMANISTIK
  2. GERMANISTIK – LEHRAMT

Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia trwają dwa lata (4 semestry). Na podstawie przedłożonej i obronionej pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł magistra filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

I. ANGEWANDTE GERMANISTIK

Opis kierunku w katalogu studiów / zasady kwalifikacji

Studia na kierunku Angewandte Germanistik w Instytucie Filologii Germańskiej dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są konkurencyjni na trudnym rynku pracy. Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci zdobywają kompetencje ukierunkowane na dany zawód: np. tłumacza, opiekuna klienta niemieckojęzycznego czy nauczyciela.

Od roku akademickiego 2019/2020 w ramach kierunku Angewandte Germanistik poza kształceniem ogólnofilologicznym oferujemy następujące bloki tematyczne do wyboru:

1) Fachsprachen, Medien, Kommunikation (Języki specjalistyczne, media, komunikacja)

Moduł ten przygotowuje do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w przestrzeni medialnej oraz w zakresie wielojęzyczności i komunikacji specjalistycznej. Blok obejmuje m.in. takie przedmioty, jak komunikacja specjalistyczna, dyskurs medialny, wielojęzyczność w Europie, język reklamy i perswazji, przekład specjalistyczny, zarządzanie i prowadzenie projektów w dziedzinie kultury

2) Linguistik, Translatorik, Interkulturelle Kommunikation (Lingwistyka, translatoryka, komunikacja interkulturowa)

Moduł ten umożliwia zdobycie wiedzy oraz doświadczenia lingwistycznego i translatorskiego, w tym umiejętności komunikowania się w wybranych rejestrach specjalistycznych. Blok obejmuje m.in. takie przedmioty, jak analiza i krytyka przekładu, tłumaczenia ekonomiczne, socjolingwistyka oraz wybrane zagadnienia językoznawstwa oraz interkulturowości.

II. GERMANISTIK – LEHRAMT

Opis kierunku w katalogu studiów / zasady kwalifikacji

Studia na kierunku Germanistik-Lehramt w Instytucie Filologii Germańskiej dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są konkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Kierunek oferuje możliwość zdobycia uprawnień do nauczania języka niemieckiego. Poza kanonem filologicznym kierunek obejmuje blok zajęć z zakresu dydaktyki i metodyki języka niemieckiego, psychologii rozwojowej i pedagogiki, praktyki ciągłe i śródroczne oraz kursy stałe do wyboru (m.in. kultura krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce nauczania języka niemieckiego, język niemiecki jako obcy i jako ojczysty). Do głównych celów kształcenia na kierunku Germanistik-Lehramt należy uwrażliwienie przyszłych nauczycieli na potrzeby uczniów, nabycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, projektowanie własnego, profesjonalnego rozwoju zawodowego i personalnego oraz samodzielne przygotowanie, realizacja i ewaluacja programów nauczania.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close