+48 77 452 73 80 ifg@uni.opole.pl

Rekrutacja 2018/2019 – ważne terminy

Opis kierunku w katalogu studiów / zasady kwalifikacji

Studia stacjonarne (dzienne) I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów). Na podstawie przedłożonej pracy licencjackiej absolwenci uzyskują tytuł licencjata filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W ramach kierunku ‘filologia germańska’ studenci studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) dokonują wyboru spośród następujących specjalności:

1) Translatorik (Translatoryka)

2) Deutsch in Recht und Wirtschaft (Język niemiecki w prawie i gospodarce)

3) Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen (Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – nauczycielska)

4) Germanistik Lehramt mit erweitertem Englischunterricht (Filologia germańska – nauczycielska z rozszerzonym językiem angielskim)

5) Germanistik mit Niederländisch (Filologia germańska z językiem niderlandzkim)

Poza klasycznym germanistycznym wykształceniem studenci specjalności Translatorik dzięki większej ilości przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu tłumacza zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu przekładu tekstów ogólnych, literackich i specjalistycznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych (a vista i konsekutywnych).

Poza klasycznym germanistycznym wykształceniem studenci specjalności Deutsch in Recht und Wirtschaft zdobywają podstawową wiedzę w obrębie wybranych zagadnień z dziedziny prawa i ekonomii oraz praktyczną znajomość języka niemieckiego prawniczego i ekonomicznego.

Studenci specjalności nauczycielskiej Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen zdobywają klasyczne germanistyczne wykształcenie i dzięki zajęciom specjalnościowym przygotowującym do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach oraz na I i II etapie edukacyjnym są teoretycznie i praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela – uzyskują uprawnienia do nauczania j. niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Studenci specjalności Germanistik Lehramt mit erweitertem Englischunterricht zdobywają klasyczne germanistyczne wykształcenie oraz uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela j. niemieckiego w przedszkolach oraz placówkach I-II etapu edukacyjnego. Ponadto studia na tym kierunku dają podstawową orientację w literaturze angielskiej i amerykańskiej, gramatyce języka angielskiego, kulturze i historii Anglii i USA, jak również pozwalają na uzyskanie wysokich kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.

Specjalność Germanistik mit Niederländisch oferowana jest w reakcji na duże zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów ze znajomością języka niemieckiego oraz niderlandzkiego. Jej absolwenci poza klasycznym germanistycznym wykształceniem uzyskują wyższą, średnio zaawansowaną znajomość języka niderlandzkiego (B2), dzięki czemu stają się poszukiwanymi pracownikami instytucji i przedsiębiorstw międzynarodowych. Nauka języka niderlandzkiego odbywa się od podstaw.

Studenci wszystkich specjalności kierunku ‘filologia germańska’ zdobywają podstawową wiedzę o języku niemieckim, literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. Jednocześnie studia filologiczne I stopnia przygotowują studentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Na studiach stacjonarnych II stopnia w ramach przedmiotów do wyboru oferowane są następujące specjalności obejmujące zajęcia tematyczne:

1) Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation (Lingiwistyka, translatoryka, komunikacja międzykulturowa)

2) Literatur, Kultur, Kulturmanagement (Literatura, kultura, zarządzanie kulturą)

3) Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt (Język niemiecki jako obcy i ojczysty) – specjalność nauczycielska*

*Absolwenci tej specjalizacji uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close